تغییر رنگ ,ترشحات چشم، سوزش و خونریزی در سطح قرنیه چشم از علائمی بیماری و عفونت چشم است. رضا کریمی چشم پزشک درباره علت ترشحات چشم عنوان کرد: