علت خونریزی های شدید دوران قائدگی بسیار متفاوت است اما برخی از این علت ها را می توان کنترل کرد، برای آنهایی که دچار خونریزی های شدید و