دسته: تربيت و خلاقيت

علل‌ و راههای درمان خشونت‌ و پرخاشگري‌ در کودکان‌

الگوپذيري‌ کودکان‌ از والدين‌ يکي‌ از دلايل‌ بسيار مهم‌ پرخاشگري‌ در کودکان‌ يادگيري‌ است. يعني‌ کودکاني‌ که‌ الگوهاي‌ رفتاري‌ پرخاشگرانه‌ داشته‌ اند، همانند الگوهاي‌ خود رفتار مي ‌کنند.
Read More