نکات دینی پیش از اقدام به بارداری

نکات دینی پیش از اقدام به بارداری نکاتی است که با رعایت آنها می توانید در تربیت فرزندان خود اثرگذار باشید. از منظر اسلام مسئولیت پدر و مادر نسبت به فرزند پیش از تولد آغاز می شود : 1) ساماندهی خانواده شایسته (انتخاب همسر): با توجه به اهمیت همسر گزینی و تأثیر بسیار حساس آن…